ช้อมูลผู้ร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
 
เลขที่บัตรประชาชน เพศ
โทรศัพท์ติดต่อ email
ที่อยู่
รายละเอียด
แนบเอกสาร/รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 5 เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 590 2808 โทรสาร 02 590 1640